Students School Employers Try Wibo! (it's free)

Všeobecné podmienky

Verzia 1
Aktualizované 16. 09. 2023

O čo ide

Na tejto stránke vysvetľujeme pravidlá, požiadavky, obmedzenia a limitácie, ktoré musia používatelia dodržiavať, aby mohli našu platformu používať.

1.1. Prevádzkovateľ Webovej aplikácie Wibo je spoločnosť ARMSTRONG CC, s.r.o., IČO: 35 892 391, so sídlom Martina Granca 3452/8, Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 32365/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

1.2. Pred registráciou na Webovej aplikácii Wibo si prosím pozorne prečítajte tieto všeobecné podmienky (ďalej ako „Všeobecné podmienky”) ako aj naše Zásady ochrany osobných údajov. Registráciou vyjadrujete súhlas s týmito Všeobecnými podmienkami a potvrdzujete, že ste sa oboznámili so Zásadami na ochranu osobných údajov.

1.3. Naša Webová aplikácia Wibo je dostupná pre vás bez územného obmedzenia.

1.4. Orgánom dozoru pre vašu právnu ochranu ako zákazníka (spotrebiteľa) je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Bajkalská 21/A, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: ba@soi.sk, web: https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi.

2.1 Pojmy písané s veľkým začiatočným písmenom majú v týchto Všeobecných podmienkach nasledovný význam:

Používateľský účet znamená používateľský účet Zákazníka zriadený jeho registráciou na Webovej aplikácii Wibo, prostredníctvom ktorého sú Webová aplikácia Wibo a jej Služby Zákazníkovi poskytované.

Prevádzkovateľ má význam uvedený v záhlaví týchto Všeobecných podmienok.

Registrácia znamená vytvorenie Používateľského účtu Zákazníka vo Webovej aplikácii Wibo.

Služba / Služby má význam bližšie uvedený v bode 3.1 týchto Všeobecných podmienok.

Webová aplikácia Wibo znamená webovú platformu prevádzkovanú na Webovej stránke, prostredníctvom ktorej sú poskytované Služby.

Webová stránka znamená webovú stránku Prevádzkovateľa umiestnenú na internetovej adrese https://www.wibo.ai/.

Zákazník znamená najmä spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá na rozdiel od Prevádzkovateľa pri uzatváraní a plnení Zmlúv nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, a ktorý má vytvorený Používateľský účet a používa Služby v akomkoľvek ich rozsahu. Zákazník znamená aj návštevník Webovej stránky, na ktorého sa vzťahujú tieto Všeobecné podmienky v primeranom rozsahu (najmä podmienky používania Služieb, a pod.).

Zariadenie znamená počítačové zariadenie alebo mobilné zariadenie s príslušným operačným systémom s prístupom na internet, ktoré Zákazník používa na prístup do Webovej aplikácie Wibo.

Zmluvy znamenajú zmluvy uzatvorené na základe týchto Všeobecných podmienok medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom, t.j. najmä Zmluva o vedení Používateľského účtu.

Zmluvné strany znamená Prevádzkovateľ a Zákazník.

3.1 Prostredníctvom Webovej aplikácie Wibo, Prevádzkovateľ poskytuje Zákazníkom najmä nasledovné Služby:

 • prístup, prevádzka a údržba Webovej aplikácie Wibo a Používateľského účtu;
 • vytvorenie Používateľského účtu;
 • možnosť vyhľadávania a oslovenia škôl, zamestnávateľov a iných organizácií;
 • ďalšie Služby poskytované pre Zákazníka.

3.2 Služby, ktoré Webová aplikácia Wibo poskytuje Zákazníkom, sú bezplatné a slúžia ako pomoc pri vyhľadaní vzdelávacích programov, škôl, univerzít, pracovných príležitostí, a iných možností.

3.3 Webová aplikácia Wibo neposkytuje sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

3.4 Všetky fotografie, obrazové snímky, obrazové záznamy, obrazovo-zvukové záznamy, prezentácie, logá a registrované značky Prevádzkovateľa a tretích strán a grafické návrhy nachádzajúce sa na Webovej stránke patria Prevádzkovateľovi a/alebo tretím stranám sú chránené autorským právom, prípadne iným právom duševného vlastníctva. Zákazník, ani akékoľvek tretie osoby, nie sú oprávnené s nimi akýmkoľvek spôsobom ďalej nakladať, šíriť ich, spracúvať, alebo ich používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa a/alebo príslušnej tretej strany.

Podmienky používania Služieb

3.1 Na to, aby Zákazník mohol používať Webovú aplikáciu Wibo a získať prístup k jej obsahu musí v momente Registrácie kumulatívne spĺňať nasledujúce podmienky:

 • je oprávnený, aj vzhľadom na svoj vek, uzavrieť s Prevádzkovateľom záväznú Zmluvu a toto oprávnenie nie je vylúčené/obmedzené žiadnymi okolnosťami,
 • ak má Zákazník menej ako 13 rokov, Zmluvu uzatvára so súhlasom svojho zákonného zástupcu,
 • Zákazník má k dispozícii bezpečné Zariadenie na prístup k Webovej aplikácii Wibo a internetové pripojenie.

3.2 Pre používanie Služieb na Webovej stránke platia rovnaké morálne, etické aj právne pravidlá ako pri akejkoľvek inej forme využívania online služieb a Zákazník je povinný dodržiavať všetky všeobecné celospoločenské pravidlá slušnosti, dobrých mravov a etiky.

3.3 Zákazník má zakázané poškodzovať infraštruktúru a fungovanie Webovej stránky najmä tým, že obchádza a/alebo porušuje bezpečnostné opatrenia, vstupuje alebo pokúša sa o vstup na používateľské účty iných Zákazníkov, a/alebo vykonáva akékoľvek iné nekalé alebo protiprávne konanie porušujúce príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a/alebo práva a oprávnené záujmy Prevádzkovateľa a/alebo tretích osôb.

3.4 Zákazník má právo Služby poskytované na Webovej stránke využívať iba korektným a primeraným spôsobom, a to najmä tak, aby svojím konaním nezaťažoval Webovú aplikáciu Wibo nad nevyhnutnú mieru, pričom je povinný vyhýbať sa konaniu, ktorého charakter spočíva v nadmernom zaťažovaní systému, a to hlavne prostredníctvom automatizovaných výpočtových systémov (napr. spúšťanie softvérových robotov).

3.5 Zakazuje sa používanie expresívnych výrazov, či oplzlých slov, a to tak vo vzájomnej komunikácií medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom, v komunikácií medzi Zákazníkom a obchodnými partnermi Prevádzkovateľa (školy, potenciálni zamestnávatelia, a pod.), ako aj v súvisiacich diskusných fórach a blogoch.

3.6 Zakázaná je taktiež komunikácia, ktorej obsah smeruje a/alebo podnecuje k násiliu z akéhokoľvek dôvodu, rovnako sa zakazuje komunikácia obsahujúca obscénnosti, vulgarizmy a sexuálne orientované príspevky, či akýkoľvek obsah porušujúci všeobecne prijaté normy slušného správania.

3.7 Zakázané je taktiež rozposielanie falošných, reťazových, poplašných a inak škodlivých správ v rámci Webovej aplikácie Wibo alebo na kontaktné kanály uvedené Prevádzkovateľom.

4.1 Na používanie Webovej aplikácie Wibo je potrebné, aby si Zákazník vytvoril Používateľský účet.

4.2 Pre účely zriadenia Používateľského účtu na Webovej aplikácií Wibo sa od Zákazníka vyžaduje najmä (i) meno a priezvisko, (ii) dátum narodenia, aby sme si overili vek Zákazníka, (iii) heslo, ktoré si zvolí, a (iv) kontaktný e-mail (ďalej ako „Prihlasovacie údaje”).

4.3 Registráciou a následným používaním Webovej aplikácie Wibo Zákazník potvrdzuje a súhlasí, že:

 • a) nám poskytol presné, aktuálne a úplné informácie; a
 • b) bude zachovávať dôvernosť svojich Prihlasovacích údajov ako aj ďalších údajov týkajúcich sa jeho Používateľského účtu.

4.4 Zákazník berie na vedomie, že nesie v celom rozsahu zodpovednosť za akékoľvek používanie svojho Používateľského účtu a dispozíciu s jeho Prihlasovacími údajmi. V prípade straty, zverejnenia, neoprávneného použitia, alebo iného narušenia dôvernosti Prihlasovacích údajov je Zákazník povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť Prevádzkovateľovi na zákaznícky servis Prevádzkovateľa, a to prostredníctvom e-mailu: info@wibo.ai.

5.1 Momentom Registrácie Zákazník a Prevádzkovateľ uzatvárajú Zmluvu o vedení Používateľského účtu, ktorá je zmluvou uzatvorenou na diaľku. Táto Zmluva sa spravuje týmito Všeobecnými podmienkami a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5.2 Predmetom Zmluvy o vedení Používateľského účtu je poskytovanie Služby Zákazníkovi Prevádzkovateľom v rozsahu bodu 3.1 Všeobecných podmienok, a to až do momentu jej ukončenia podľa článku 9 Všeobecných podmienok.

5.3 Zmluva o vedení Používateľského účtu sa uzatvára na dobu neurčitú.

6.1. Prevádzkovateľ môže jednostranne, podľa vlastného uváženia, obmedziť alebo zrušiť prístup Zákazníka k Webovej aplikácii Wibo (alebo k akejkoľvek jej časti), jeho Používateľského účtu a/alebo k Službám najmä v nasledujúcich prípadoch:

 • a) pri plánovanej údržbe;
 • b) z dôvodu akýchkoľvek technických problémov a výpadkov, ktoré neumožňujú riadne užívanie Webovej aplikácie Wibo;
 • c) pri plánovaných úpravách Služieb;
 • d) ak Zákazník používa Webovú aplikáciu Wibo alebo obsah Webovej aplikácie Wibo v rozpore so Všeobecnými podmienkami, alebo ak Zákazník akýmkoľvek spôsobom porušuje tieto Všeobecné podmienky;
 • e) ak Zákazník používa Webovú aplikáciu Wibo spôsobom, ktorý môže spôsobiť vznik zodpovednosti Prevádzkovateľa alebo obmedziť alebo znemožniť používanie Webovej aplikácie Wibo iným Zákazníkom;
 • f) ak sú Zákazníkom poskytnuté informácie nepravdivé, nesprávne alebo nepresné;
 • g) ak Zákazník používa Webovú aplikáciu Wibo takým spôsobom, ktorý porušuje príslušné právne predpisy najmä tie, ktoré sa týkajú práv duševného vlastníctva alebo podmienky používania Služieb;
 • h) ak si Zákazník vytvorí účet na Webovej aplikácií Wibo pod falošnou identitou alebo zneužije identitu niekoho iného;
 • i) ak Zákazník používa na Webovej aplikácií Wibo nenávistné výrazy, zastrašovanie alebo ak podnecuje k násiliu voči jednotlivcom alebo skupinám na základe rasy, etnického pôvodu, náboženstva, pohlavia alebo sexuálnej orientácie alebo ak podnecuje sebapoškodzovanie;
 • j) ak Zákazník zverejňuje osobné údaje a informácie na Webovej aplikácií Wibo bez súhlasu dotknutých osôb alebo iného právneho základu v zmysle GDPR;
 • k) ak Zákazník zverejňuje na Webovej aplikácií Wibo obsah chránený autorskými právami bez súhlasu oprávnených osôb;
 • l) ak Zákazník úmyselne používa Webovú aplikáciu Wibo na šírenie preukázateľne nepravdivých informácií alebo falošných;
 • m) ak sa Zákazník na Webovej aplikácií Wibo účastní alebo podporuje nelegálne aktivity;
 • n) ak sa správanie Zákazníka voči zamestnancom, partnerom, dodávateľom, zástupcom alebo iným používateľom Webovej aplikácie Wibo považuje za ohrozujúce, urážlivé alebo obťažujúce;
 • o) pri riešení núdzových bezpečnostných problémov Webovej aplikácie Wibo;
 • p) pri ukončení prevádzky Webovej aplikácie Wibo;
 • q) z iných dôležitých dôvodov.

7.1. V prípade, že bola Služba poskytnutá chybne, má Zákazník povinnosť upozorniť Prevádzkovateľa na existenciu vady zaslaním elektronickej pošty na e-mailovú adresu: info@wibo.ai bezodkladne ako sa o chybe dozvedel alebo objektívnej mohol dozvedieť. Zákazník je povinný pri vytknutí chyby označiť chybu a popísať, ako sa prejavuje. Prevádzkovateľ je povinný zaslať Zákazníkovi potvrdenie o vytknutí chyby, a to elektronicky na e-mailovú adresu Zákazníka, ktorú má priradenú k svojmu Používateľskému účtu.

7.2. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť reklamáciu bezodkladne; v odôvodnených prípadoch najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy bola chyba zo strany Zákazníka vytknutá. Za deň vytknutia chyby sa považuje deň, kedy bolo vytknutie chyby doručené Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ je povinný informovať Zákazníka o vybavení reklamácie, a to elektronicky na e-mailovú adresu Zákazníka, ktorú má priradenú k svojmu Používateľskému účtu.

7.3. Ak nemožno vadu odstrániť alebo ak márne uplynie lehota na vybavenie reklamácie, je Zákazník oprávnený prestať využívať Službu alebo zrušiť svoj Používateľský účet.

7.4. Akékoľvek ďalšie sťažnosti alebo podnety môže Zákazník vykonať zaslaním elektronickej pošty na e-mailovú adresu: info@wibo.ai.

8.1. Webová aplikácia Wibo sa poskytuje „taká aká je" bez akýchkoľvek záruk, či už výslovných alebo predpokladaných, okrem iného vrátane predpokladaných záruk vhodnosti na konkrétny účel, jej dostupnosti alebo kvality zobrazenia.

8.2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prístup Zákazníka k internetu, ani za poplatky, ktoré sa na Zákazníka môžu pri jeho využití vzťahovať. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za hardvér či softvér Zariadenia Zákazníka (ani jeho kompatibilitu), prostredníctvom ktorého dochádza k používaniu Webovej stránky či Služieb. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú nefunkčnosť Webovej stránky či Služieb na určitých Zariadeniach.

8.3. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že využívanie Webovej stránky či Služieb môže byť sťažené poruchami a výpadkami ako prirodzenými dôsledkami nevyhnutného využívania internetu a elektronickej komunikácie;

8.4. Prevádzkovateľ Zákazníkovi v žiadnom prípade nezaručuje, že Webová stránka alebo Služby budú dostupné nepretržite, ani že budú plne funkčné po celú dobu svojej dostupnosti alebo že budú poskytované bez chýb. Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá ani za žiadne iné vady poskytovaných Služieb alebo prevádzky Webovej aplikácie Wibo.

8.5. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že využívanie Webovej stránky či Služieb je spojené s určitým rizikom v oblasti technického zabezpečenia spočívajúce najmä v prelomení technického zabezpečenia zo strany tretích osôb, únik dát, zneužitie Prihlasovacích údajov treťou osobou, DDoS útok (Distributed Denial of Service – Distribuované odmietnutie služby). Zákazník toto riziko akceptuje a zaväzuje sa urobiť všetky primerané kroky k tomu, aby v maximálnej možnej miere vylúčil či obmedzil možnosť vzniku ujmy či iných nepriaznivých následkov na svojej strane v súvislosti s využívaním Webovej stránky či Služieb. Prevádzkovateľ prijal vhodné a primerané opatrenia na elimináciu takéhoto rizika v oblasti technického zabezpečenia, napríklad spoluprácu so skúsenými odborníkmi v IT oblasti a voľbu vhodných nástrojov na vytvorenie odolného technického zabezpečenia.

8.6. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade zneužitia prihlasovacích údajov Zákazníka do Webovej aplikácie Wibo neoprávnenou osobou. V takom prípade je Prevádzkovateľ oprávnený Používateľský účet Zákazníka zrušiť bez akejkoľvek náhrady. Ak dôjde k zneužitiu Prihlasovacích údajov podľa prvej vety tohto bodu preukázateľným zavinením Zákazníka, Zákazník sa zaväzuje nahradiť Prevádzkovateľovi všetku ujmu vzniknutú takýmto zneužitím.

8.7. Prevádzkovateľ rovnako nenesie žiadnu zodpovednosť ani nezaručuje, že Zákazníkom oslovená škola alebo potenciálny zamestnávateľ na správu Zákazníka odpovie, nezodpovedá ani za obsah komunikácie školy alebo zamestnávateľa so Zákazníkom a ani za výsledok takejto komunikácie. Vzťah, ktorý vzniká medzi školou alebo zamestnávateľom a Zákazníkom na základe kontaktovania prostredníctvom Webovej aplikácie Wibo sa uskutočňuje samostatne, mimo Zmluvy s Prevádzkovateľom.

9.1. Zákazník je oprávnený kedykoľvek ukončiť Zmluvu o vedení Používateľského účtu zrušením svojho Používateľského účtu kontaktovaním Prevádzkovateľa na jeho e-mailovej adrese info@wibo.ai.

9.2. Prevádzkovateľ môže Zmluvu o vedení Používateľského účtu okamžite ukončiť v celku alebo čiastočne v prípadoch podľa bodu 6.1.

9.3. Zákazník berie na vedomie, že ukončením Zmluvy o vedení Používateľského účtu dôjde:

a) k okamžitému a nenávratnému odstráneniu jeho Používateľského účtu z Webovej aplikácie Wibo spolu so všetkými údajmi v ňom obsiahnutými, vrátane profilu Zákazníka, výsledkov vyplnených dotazníkov a Zákazníkom uložených súborov (videí, podcastov, a iných súborov), a teda

b) Zákazník v celom rozsahu stratí prístup k Službám.

10.1. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že vynaložia všetko úsilie k urovnaniu všetkých sporov vzniknutých zo Zmlúv, ako aj s nimi súvisiacich, zmierlivou cestou.

10.2. Zákazník má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa (e-mailom na: info@wibo.ai) so žiadosťou o nápravu, ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do tridsiatich (30) dní odo dňa odoslania žiadosti, Zákazník (ktorý je spotrebiteľom) je oprávnený podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v súlade so Zákonom o ADR na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Aktuálny zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je dostupný na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

10.3. Návrh môže Zákazník podať spôsobom určeným v § 12 Zákona o ADR. Na podanie návrhu môže súčasne využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

10.4. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu a pre alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Bajkalská 21/A, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: ba@soi.sk. Platformu na riešenie sporov online je možné využiť pri riešení sporov vyplývajúcich z porušenia niektorých spotrebiteľských práv súvisiacich s nákupom online.

10.5. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika, tel.: +421 905 528 477, e-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu, je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

11.1. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Zákazníka vo vzťahu k ochrane osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.

12.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto Všeobecné podmienky jednostranne a podľa vlastného uváženia zmeniť. Pokiaľ ide o podstatnú zmenu Všeobecných podmienok, Prevádzkovateľ môže túto zmenu Zákazníkovi oznámiť prostredníctvom Webovej stránky alebo na e-mailovú adresu, ktorú má Zákazník priradenú k svojmu Používateľskému účtu, a to v dostatočnom predstihu pred účinnosťou tejto Zmeny. Nadobudnutím účinnosti zmeny Všeobecných podmienok zároveň nastáva aj zmena Zmluvy.

12.2. Pokiaľ Zákazník so zmenu nesúhlasí, je oprávnený kedykoľvek zrušiť svoj Používateľský účet.

13.1. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že Prevádzkovateľ môže štatisticky spracúvať anonymizované údaje získané v súvislosti využívaním Webovej stránky či Služieb pre ďalší rozvoj a prevádzku Webovej stránky či poskytovania Služieb.

13.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Zákazníka vyzvať, aby Prevádzkovateľovi poskytol spätnú väzbu, pripomienky alebo iné informácie k využívaniu Webovej aplikácie Wibo alebo Služieb (ďalej ako „Spätná Väzba“). Odoslaním Spätnej Väzby Zákazník vyjadruje súhlas s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený Spätnú väzbu v anonymizovanej podobe použiť na zlepšenie Webovej aplikácie Wibo alebo na akýkoľvek iný účel povolený príslušnými zákonmi.

13.3. Ak vzťah založený Zmluvou o vedení Používateľského účtu obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzťah sa riadi slovenským právom bez aplikácie kolíznych noriem.

13.4. Prevádzkovateľ nie je vo vzťahu ku Zákazníkovi viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o obchode na diaľku.

13.5. Zmluva, vrátane Všeobecných podmienok, je archivovaná Prevádzkovateľom v elektronickej podobe a je dostupná Zákazníkovi v jeho Používateľskom účte. Na vyžiadanie Zákazníka Prevádzkovateľ Zákazníkovi poskytne verziu Všeobecných podmienok platnú a účinnú k dátumu uzatvorenia jeho Zmluvy osobitne elektronickou formou (e-mailom).

13.6. Vzťahy Zmluvou a Všeobecnými podmienkami neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o obchodoch na diaľku, Zákona o elektronickom obchode a inými príslušnými ustanoveniami právnych predpisov v Slovenskej republiky.

Kontakt

V prípade otázok, problémov, alebo pripomienok nás prosím kontaktujte.

Prevádzkovateľ:
ARMSTRONG CC, s.r.o.
Sídlo:
Martine Granca 8, 841 02, Bratislava

Get in touch

Thanks! Your message was successfully sent.
Oops, something went wrong... Try again.