Študenti Školy Zamestnávatelia Vyskúšaj Wibo! (je to zadarmo)

Ako sa dostanem na strednú?

Všetko na jednom mieste

Otázky a odpovede

Kto, kedy a ako môže poslať prihlášku?

Tento rok už nevypisujú prihlášku na stredoškolské vzdelávanie základné školy ale budú ju vypisovať zákonní zástupcovia detí. Tí budú zodpovedať aj za úplnosť a správnosť jej vyplnenia, vrátane požadovaných príloh (!).

Usmernenie a radu v procese podávania prihlášok poskytuje výchovný poradca a koordinuje tiež potvrdzovanie prihlášok riaditeľom základnej školy, pričom by mal kontrolovať aj úplnosť (vrátane požadovaných príloh) ich vyplnenia.

Prihlášku bude možné podať elektronicky, cez informačný portál školy alebo v papierovej forme.

Po novom budú vypĺňať iba jedno tlačivo prihlášky. V poradí podľa záujmu uvedú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, teda sa pri nich nerobí talentová skúška, a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania.

Po prvýkrát sa prihlášky podávajú v jedinom termíne a to do 20. marca 2023 na všetky odbory – učebné, študijné, talentové aj netalentové. (Ale pozor, v elektronickom systéme školy musia byť zaslané už do 14. marca 2023!)

Ako presne postupovať pri podávaní prihlášky?

Ak sa rodič rozhodne podať prihlášku elektronicky, vygeneruje si konkrétny formulár prihlášky zo školského informačného systému, ktorý škola používa (napríklad Edupage, eSc agenda, Eškola a pod. ). Príklad návodu k EduPage nájdete tu ..... https://help.edupage.org/sk/u646

Niektoré údaje budú predvyplnené z databázy školského informačného systému, ďalšie požadované údaje doplní zákonný zástupca.

Vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom školského informačného systému najneskôr do 14. marca 2023 základnej škole na potvrdenie hodnotenia.

K prihláške pripojí povinné prílohy v zoskenovanej podobe ako prílohy k elektronickému podaniu a potvrdí podanie prihlášky.

Školský informačný systém po potvrdení prihlášky riaditeľom základnej školy a potvrdení podania prihlášky zákonným zástupcom odošle prihlášku všetkým stredným školám, ktorých odbory vzdelávania uviedol zákonný zástupca v prihláške.

Konečný termín podania prihlášok je 20. marca 2023.

Čo ak príde k technickej chybe pri odoslaní prihlášky?

V prípade, že by došlo pri odoslaní prihlášky prostredníctvom školského informačného systému na niektorú zo škôl uvedených v prihláške k technickej chybe, dostane rodič zo školského informačného systému upozornenie o tom, že prihlášku musí vytlačiť, podpísať a do 20. marca 2023 aj s prílohami podať príslušnej škole poštou alebo osobne; pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na pošte.

Na čo treba dať pri podávaní prihlášky pozor!

Stredné školy budú akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overené riaditeľom základnej školy cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe potvrdené riaditeľom základnej školy.

Nespravte nasledovnú chybu!

Prihlášku na strednú školu nie je možné podať v zoskenovanej podobe prostredníctvom e-mailu. Iba elektronicky prostredníctvom školského informačného systému alebo v papierovej podobe poštou.

Kto sa môže hlásiť na strednú školu a koho prijmú?

Prihlášku na strednú školu podávajú deviataci, ale môžu tak spraviť aj ôsmaci. V prípade, že sa tento rok hlási na strednú školu žiak v ôsmom ročníku základnej školy, teda chce študovať na bilingválnej škole, v prihláške môže uviesť iba odbory na strednej škole, v ktorých sa overujú špeciálne schopnosti, zručnosti alebo nadanie – teda maximálne dve bilingválne školy bez rozdielu zriaďovateľa.

Naďalej platí, že vybrané školy vyžadujú pre prijatie absolvovanie talentových skúšok.

Kde sa dozviem, koľko študentov prijmú jednotlivé školy?

Ministerstvo školstva zverejnilo upravený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory stredných škôl pre školský rok 2022/2023. súbory s prehľadovými tabuľkami po krajoch nájdete na https://www.minedu.sk/upraveny-pocet-ziakov-prveho-rocnika-v-dennej-forme-studia-v-cleneni-na-jednotlive-studijne-odbory-alebo-na-jednotlive-ucebne-odbory-strednych-skol-pre-skolsky-rok-20222023/.

Konkrétnu informáciu pre každú jednu strednú školu a jej odbory nájdete prehľadne v aplikácii https://app.wibo.ai.

Kde a kedy sa dozviem podmienky prijatia na školu?

Podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania majú riaditelia stredných škôl povinnosť zverejniť do 28. februára 2023.

Prijímacie skúšky by sa mali podľa Ministerstva školstva konať tento rok prezenčne a v presne, jednotne stanovených termínoch.

Pozvánku na prijímacie konanie musí žiak dostať päť dní pred ich konaním.

Po novom sa v tomto školskom roku už nebude konať na strednej škole s osemročným vzdelávacím programom druhé kolo prijímacích skúšok.

Zavážia výsledky „monitoru“ – testovania deviatakov?

Využitie výsledkov Testovania 9 ako podmienky prijímania už nie je pre školy nijako záväzné. Riaditeľ strednej školy ho však bude môcť zaviesť do kritérií prijímacieho procesu ako jednu zo súčastí pre určenie poradia uchádzačov. Ak si riaditeľ takúto možnosť zvolí, zákon stanovuje, že v prípade gymnázií bude musieť uchádzač v Testovaní 9 dosiahnuť úspešnosť najmenej 90 percent v každom vyučovacom predmete, v prípade maturitných odborov na stredných odborných školách bude stačiť 80 percent.

Pre ktoré študijné a učebné odbory sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania?

Študijné odbory a učebné odbory, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, sú: zdravotnícky záchranár, diplomovaný fyzioterapeut, diplomovaný zubný technik, diplomovaný zdravotnícky záchranár, masér, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, gymnázium – bilingválne štúdium, gymnázium – šport, skupina študijných odborov 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, skupina študijných odborov a skupina učebných odborov 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II, triedy stredných škôl s bilingválnym vyučovaním, triedy športových škôl, športové triedy v stredných školách (bilingválne gymnáziá, športové gymnáziá, umelecké školy, pedagogické školy a zdravotné školy).

Aké sú odlišnosti prijímačiek na strednú športovú školu?

Pri podávaní prihlášky budete potrebovať osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti.

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach:

Prvá fáza prijímačiek:
overenie športového výkonu: od 21.3. do 14.4.2023 pre všetky druhy športov (spoločné pre oba termíny prijímacej skúšky)

Druhá fáza prijímačiek:
psychodiagnostické vyšetrenie: 2. 5. 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 28. 4. 2023 a 3. 5. 2023 (1. termín) alebo 11. 5. 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. 5.2023 a 15. 5. 2023 (2. termín)

Termíny prijímacích skúšok tu

Termíny konania prijímacích skúšok určuje ministerstvo školstva. Platí to pre gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá. Oproti vlaňajšku sú zjednotené pre talentové aj netalentové odbory.

Netalentové odbory 1. kolo
1. termín – 4. alebo 5. mája 2022
2. termín - 9. alebo 5. mája 2022

Talentové odbory
1. termín – 28. 4. 2023, 2. alebo 3. mája 2022
2. termín – 11., 12. alebo 15. mája 2023

Druhé kolo 20. júna 2023 (výnimočne dokončenie 21. júna 2023)
Druhé kolo je určené pre žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka na nenaplnený počet miest. Druhé kolo neplatí pre 8-ročné odbory. Rozhoduje o ňom riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade, oznam o jeho konaní zverejní na webovom sídle školy do 6. júna 2023.

Prečo je uvádzaný jeden „alebo“ druhý termín? Vysvetlenie „mechanizmu“:

Ak počet doručených prihlášok umožní, aby sa v škole konali prijímacie skúšky iba v jeden deň, prijímacie skúšky sa uskutočnia 2. mája 2023.

Ak počet doručených prihlášok neumožní, aby sa prijímacie skúšky pre všetkých uchádzačov konali v jeden deň, prijímacie skúšky sa v príslušnej škole budú konať 2. mája 2023 aj 3. mája 2023.

Platí to pre netalentové aj talentové odbory v oboch termínoch (1. a 2.).

Ako sa dozviem výsledky prijímacieho konania?

Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí či neprijatí.

Prijatí uchádzači musia najneskôr do 24. mája 2023 písomne potvrdiť strednej škole, že na ňu nastúpia.

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu o neprijatí?

Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Kontaktujte Nás

Vďaka! Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Ojoj, niečo sa pokazilo ... Skúste to znova.